Naaldwijk, daar moet je zijn!

Privacyverklaring

Door u in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van BIZ Naaldwijk Winkelrijk heeft u ook persoonsgegevens van u aan ons vertrekt. Door in te stemmen met deze privacyverklaring geeft u BIZ Naaldwijk Winkelrijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Omdat het voor zowel u als bezoeker als voor ons belangrijk is dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens, verwerken en beveiligen we deze met zorg. In deze privacyverklaring leest u hier meer over.

Wat verwerken wij en waarom
Wij verwerken uw IP-adres. Hiermee wordt een computer herkend die op internet is aangesloten, vergelijkbaar met een telefoonnummer. Dit doen wij met de volgende doelen:

Het verbeteren van onze website. Door gebruik te maken van het statistiekenprogramma Google Analytics, analyseren wij op welke manier u op onze website bent terechtgekomen, welke pagina’s u bezoekt en voor hoelang. Wij doen dit om onze website te verbeteren.

Het opsporen van eventuele problemen van onze website en server. Hierdoor kunnen wij de veiligheid en toegankelijkheid van onze website en servers waarborgen. Onze servers bewaren logfiles, die uw IP-adres kunnen bevatten. Wij doen dit in het belang van de beveiliging en continuïteit van onze systemen. Deze logfiles worden eens per jaar opgeschoond.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De IP-adressen die met bovenstaande doelen worden verzameld, worden na maximaal 14 maanden automatisch verwijderd.

Gegevens buiten de EU
Via Google en Facebook kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau.

Nieuwsbrief
Via onze website heeft u zich aangemeld voor onze nieuwsbrief. Nadat u zich heeft aangemeld, worden uw gegevens gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Dit is toegestaan op grond van uw toestemming. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken we gebruik van het programma MailChimp. MailChimp voldoet aan de EU richtlijnen voor opslag van persoonsgegevens. Op deze pagina lees je daar meer over: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Wanneer u bij nader inzien geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich gemakkelijk afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief. Wanneer u zich afmeldt, wordt uw e-mailadres direct verwijderd uit onze verzendlijst en maximaal 3 maanden bewaard voor de verwerking van de afmelding.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden
Buiten het de hier genoemde gevallen, verstrekken wij uitsluitend persoonsgegevens aan derden met uw toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan zijn uitgezonderd: (door ons ingeschakelde) dienstverleners en hun (sub)verwerkers, zoals (juridische) adviseurs, technische support en hostingprovider(s).

Jouw rechten
U heeft te allen tijde het recht bij ons informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens heeft u bovendien het recht om persoonsgegevens die over u worden verwerkt:
- in te zien;
- te laten corrigeren; of
- te doen verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht:
- om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
- om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of om beperking van de verwerking te vragen; en
- op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

In het geval dat u gebruik wilt maken van een van de hier genoemde rechten, kunt u een verzoek daartoe sturen naar: [email protected]. Wij zullen een verzoek in verband met deze rechten in behandeling nemen op de wijze zoals voorgeschreven door de wet. Het is van belang te beseffen dat deze rechten niet absoluut zijn; zij zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing en de toepasselijke regelgeving voorziet in de nodige uitzonderingen. Als we niet aan uw verzoek tegemoetkomen, dan leggen wij u uit waarom.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, die toeziet op de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens van dat land. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Beveiligde website
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is op onze website een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via [email protected].

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als sprake is van wijzigingen die één of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, dan doen wij ons best om die betrokkenen hierover direct te informeren. De meest actuele versie vindt u altijd op deze website www.naaldwijkwinkelrijk.nl.